Sobota, 21 lipiec 2018 
Imieniny:

Konkurs ofert

Zarządzenie Nr 10.2016

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

z dnia 22 listopada 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12

marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z poźn. zm.) ,zarządzam, co

następuje:

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

 

Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianie

zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016r., poz. 1793 z późn.

zm.) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie na terenie Gminy Grodków.

§ 2

 

Warunki przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego

Zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Grodkowie

Elżbieta Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 10 .2016

                                                                                                       Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grodkowie z dnia 22 listopada 2016r.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grodkowie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1718) oraz art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z poźn. zm.)

Ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia specjalistycznych usług

opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w

zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) na zlecenie Ośrodka

Pomocy Społecznej w Grodkowie na terenie Gminy Grodkówdla organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy.

 

 1. Rodzaj zadania.

 

Rodzaj zadania: „ Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ”

 

II.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2016r. oraz w latach 2017r.- 2018r. :

 1. Na realizację zadania w 2017r.- 2018r. przeznacza się kwotę 74.000 zł. tj. rocznie 37.000zł

 2. Podaje się do wiadomości, że w 2016r. Gmina Grodków na realizację tego samego rodzaju zadania publicznego przeznaczyła kwotę 35.376 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.

 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się w formie udzielenia dotacji na w/w zadanie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadania od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

2. Podmiot składający ofertę:

1) zamierza realizować zadanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu

zamieszkania na terenie Gminy Grodków,

2) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) posiada osoby z kwalifikacjami do wykonywania zawodu zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2012r. ( Dz. U. z 2005r. nr 189 poz.

1598 z późn. zm.),

4) posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadania,

5) umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

6) zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na

realizacje zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.

 

 

V. Termin składania ofert:

 

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1300).

2. Druki oferty są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.ops.grodkow.pl

oraz w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie.

3. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

odpowiednie osoby uprawnione do reprezentowania danego oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W

przypadku udzielenia upoważnień do reprezentacji, winny być one dołączone do oferty.

4. Jednostki organizacyjne (oddziały) nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o

dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem organizacji macierzystej lub jednostki

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, natomiast w ofercie powinna być wskazana jednostka organizacyjna

bezpośrednio wykonująca zadanie.

5. Wypełnione oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19grudnia 2016r. do godz. 10 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, 49-200 Grodków, Rynek 1osobiście lub za po średniactwem poczty. O zachowaniu

terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

6. Kopertę, o której mowa w ust. 1 należy opisać w następujący sposób:

1) nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę,

2) dopisek: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego …”(należy podać nazwę zadania

publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach którego składana jest oferta).

7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

8. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.ops.grodkow.pl,

3) na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016r. o godz. 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

2. Oferty złożone na innym druku, niż wskazane w rozdz. V pkt 1, nie będą rozpatrywane.

3. Oferenci, którzy złożyli ofertę niekompletną lub zawierającą błędy mogą zostać wezwani

do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Oferty nie uzupełnione w trybie określonym w pkt. 3, zostaną odrzucone, a tym samym nie

będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu konkursowym.

5. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadania uwzględnia się w szczególności:

1) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3

ust. 3 ustawy;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania;

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa

lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, będą realizować zadanie publiczne;

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy,

osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod

uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta.

7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość

środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia

wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

9. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez

oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może

zaproponować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej

wysokości.

11. Oferty konkursowe opiniuje powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja Konkursowa,

 

 

 

 

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                     Elżbieta Bieniek

 

 


 

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń

Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie w dniu 22 listopada 2016r.

Do 19 grudnia 2016r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 7019
  Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                      Grodków ,dnia 19 grudnia 2016r

   

   

  K.4220. u.sp. 1 .2016

   

   

  Zawiadomienie

   

  o wyborze oferty konkursowej z dnia 19 grudnia 2016r na:

   

  ,,Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016r,poz.1793 z późn.zm.) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie na terenie Gminy Grodków”

   

   

  Wybrano następującą ofertę:

  Grodkowskie Stowarzyszenie Osób

  Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie

  49-200 Grodków, Jędrzejów 32 a

   

  Uzasadnienie wyboru:

  Jedyna złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu.

   

   

   

                                                                                            Kierownik

                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

   

                                                                                         Elżbieta Bieniek

  Liczba odsłon: 2503
  • Data aktualizacji: 2018-06-25 13:37:47
  • Licznik odwiedzin: 712202