Niedziela, 19 listopad 2017 
Imieniny:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup posiłków dla podopiecznych

Grodków, dnia 12 grudzień 2016r.

KK. 260. 5 . 2016                                

 

            Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Rynek 1, 49-200 Grodków

tel. 77 4154644, faks 77 4153345 reprezentowany przez Kierownika.

2. Przedmiot zamówienia

Zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

drugiego dania – składające się z ziemniaków lub makaronu, ryżu, kaszy minimum 250 gram, surówki warzywnej lub warzywa gotowane – minimum 100 gram,

oraz mięsa lub ryby – minimum 100 gram, dania mączne (pierogi, naleśniki, knedle itp.) –

minimum 400 gram.

Posiłki powinny zachować odpowiednią kaloryczność oraz spełniać następujące warunki

jakościowe:

- jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie powinien powtarzać się w ciągu

tygodnia.

- gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach

zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego

żywienia, sporządzone z pełnowartościowych , świeżych artykułów spożywczych

posiadających aktualne terminy ważności według wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej

(zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 roku (tj.Dz.U. z

2010 roku, nr.136, poz. 136, poz. 914 ze zmianami)

Posiłki będą odbierane osobiście w jednorazowych opakowaniach( o właściwościach pozwalających na utrzymanie temperatury posiłku) codziennie.

W związku ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1454) w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz fakturach Zamawiający zostanie określony jako: Gmina Grodków – Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, ul. Rynek 1, 49-200 Grodków NIP 753 – 10 – 05 – 755.      3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe   w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Rynek 1, 49-200 Grodków    lub telefonicznie pod nr  tel.  77 4154644, faks 77 4153345

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownika Ośrodka  Pani  Elżbieta Bieniek

4.Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

31 grudnia 2017r

 

     

5.Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

   Do  oferty należy dołączyć:

   1.Wypełniony i podpisany druk oferty,

   2.Wzór umowy, który należy  zaparafować.

6. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Rynek 1,  49-200 Grodków, w pokoju nr 5

Termin składanie ofert upływa dnia  23 grudzień 2016 roku, do godz. 11.00

7.Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudzień 2016 roku  godz. 10.00 bez udziału Wykonawców.                                                                                                               

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka .   

3. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa zostanie zawarta nie później niż    do 02.01. 2017 r.

8. Załączniki:

1.      Druk oferty – zał. Nr 1,

2.      Wzór umowy – zał. Nr 2.

 

 

 

  Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Bieniek

 

  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 1128
  Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                 Grodków 27 grudzień 2016r

   

  KK.260. 5.2016 op

   

   

  ZAWIADOMIENIE

   

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie


   


  Wybrano następującą ofertę:

   

  MOTEL –RESTAURACJA

  ,,GRODEK’’ Robert Bujak

  49-200 Grodków , ul. Krakowska 8

   

   

   


  Złożono jedną ofertę. Oferta jest kompletna pod względem formalnym.

   

   

                                                                                    Kierownik

                                                                       Ośrodka Pomocy Społecznej

   

                                                                                Elżbieta Bieniek

   

   

   

  Liczba odsłon: 407
  • Data aktualizacji: 2017-11-15 22:54:11
  • Licznik odwiedzin: 500899