Poniedziałek, 21 maj 2018 
Imieniny:

Nabór na stanowisko pracownika w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

z dnia  07.07.2017 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

          pracownika w Dziale  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

I.       Wymagania niezbędne:

1.   obywatelstwo polskie,

2.   oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,    

4.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.  wykształcenie średnie lub wyższe,

6.  znajomość ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem ”oraz   Kodeksu postępowania administracyjnego,

7.  podstawowa znajomość   ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8. znajomość obsługi systemów informatycznych (Windows, Pakiet MS Office)

 

 II.   Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych /minimum 3 lata/

2. znajomość programu komputerowego

3. umiejętność  organizacji pracy własnej,

4. umiejętność  pracy pod presją czasu i stresu,

5. wysoka kultura osobista,

6. samodzielność, sumienność i obowiązkowość,

7. odpowiedzialność,

8. umiejętności interpersonalne, tj: łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

1. wydawanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń  wychowawczych i funduszu alimentacyjnego  ,

2.  przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń,

3.  przygotowanie decyzji pisemnych w sprawach realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,

4. przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu ,,IZYDA” ,, AMAZIS”  ,,NEMEZIS, ,,EMPATIA”

5.  przechowywanie i archiwizacja akt,

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy : Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie , Szpitalna 13

2. Bezpośredni przełożony – kierownik działu.

3. Przełożony wyższego stopnia – Kierownik Ośrodka.

4. Czas pracy- pełny wymiar

5. Planowana data zatrudnienia od 1 sierpnia 2017 r.

6. Praca przy komputerze o charakterze  administracyjno  – biurowym.

      

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty :

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka,

4. kserokopia  świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych 

 i obywatelstwie polskim,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997ro ochronie danych osobowych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko pracownika w Dziale  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13 ( I piętro pok. Nr 7 ) do dnia 21 lipca 2017 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji, zostaną wysłane pocztą pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub mogą być odebrane osobiście przez kandydatów w Ośrodku.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu  kolejnego etapu rekrutacji.

 

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ops.grodkow.pl), stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 ze zm.)  

 

 

 

 

                                                                                             Kierownik

                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                       Elżbieta  Bieniek

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 2458
  Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

  Informacja o wynikach naboru

  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

   

   

   stanowisko:  pracownik

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

   

  Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

   

   

   Magdalena Porębska

   

    zamieszkała – Tarnów Grodkowski

   

   

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Oraz posiada wiedzę konieczną do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku  pracownika w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Grodkowie.

   

   

   

   

   

   

                                                                Kierownik

                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej

   

                                                                  Elżbieta  Bieniek

  Liczba odsłon: 995
  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:09:37
  • Licznik odwiedzin: 652215