Poniedziałek, 21 maj 2018 
Imieniny:

Ogłoszenie o naborze - Psycholog

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA 

 

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie , Rynek 1 49-200 Grodków 

 

Określenie stanowiska:  

PSYCHOLOGA

Forma zatrudnienia:

 

Umowa o pracę na 1/4 etatu

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełnić następujące wymagania: 

1. Wymagania niezbędne  

a) posiadać obywatelstwo polskie

b) posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne/magister psychologii/

c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw      publicznych

d) posiadać niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) posiadać nieposzlakowaną opinię

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

 

2. Wymagania dodatkowe 

  a)   doświadczenie zawodowe w pracy psychologa będzie dodatkowym  atutem,

  b)   predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność,   cierpliwość,      samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy. 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a) diagnoza psychologiczna,   

b) opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,

c) działania interwencyjno – wspierające i udzielanie pomocy psychologicznej,

d) prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych wynikających z działalności  Ośrodka,

e) współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka, asystentem rodziny, kierownikiem, Zespołem

    Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 

 

III Wymagane Dokumenty :

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

d) kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (kursy, szkolenia)

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy

h) kserokopię dowodu osobistego

i) kserokopie dotychczasowych świadectw pracy

j) kwestionariusz osobowy

IV Miejsce i termin składania ofert:

Ofert należy składać osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, Rynek 1  49-200 Grodków lub za pośrednictwem poczty na adres ośrodka w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

  

Nabór na wolne stanowisko:

PSYCHOLOGA

 

W terminie od 02-02-2015r. do 16.02.2015r., decyduje data wpływu ofert do tutejszego Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będę rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 5 dni powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ops.grodkow.pl), stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 5331
  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:09:37
  • Licznik odwiedzin: 652221