Poniedziałek, 21 maj 2018 
Imieniny:

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

z dnia 06. 03 .2017r

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

ogłasza nabór na stanowisko :

 

Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

 1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe ekonomiczne

3. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym

stanowisku,

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne przestępstwa przeciwko

mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwa skarbowe,

6. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach

publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,

7. znajomość przepisów finansowo- księgowych zakresu pomocy społecznej ,

funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

8. znajomość księgowości budżetowej,

9. znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatków

10. nieposzlakowana opinia,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość bankowości elektronicznej,

  2. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Płatnik oraz umiejętność wykorzystania internetu ,

  3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,

  4. samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

  5. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

1. sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie

2. numeracja i księgowanie dowodów księgowych,

3. sporządzanie przelewów w jednostce,

4. sporządzanie list płac,

5. naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

pracowników i świadczeniobiorców,

6. sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń wynikających z ubezpieczenia

społecznego,

7. prowadzenie ewidencji środków trwałych wyposażenia jednostki,

8. przechowywanie i archiwizacja akt,

 

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy : Księgowość Ośrodka

Pomocy Społecznej w Grodkowie , ul. Szpitalna 13

2. Bezpośredni przełożony – główny księgowy.

3. Przełożony wyższego stopnia – Kierownik Ośrodka.

4. Czas pracy- pełny wymiar

5. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno– biurowym.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty :

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka,

4. kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie wymagane do

wykonywania pracy na określonym stanowisku,

5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym

stanowisku pracy,

8. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności

prawnych,

9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne

przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul .Szpitalna 13( I piętro pok. Nr 7 ) do dnia 17 marca 2017r

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji, zostaną wysłane pocztą pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub mogą być odebrane osobiście przez kandydatów w Ośrodku.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

 

 

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej , stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 ze zm.)

 

 

                                                                                           Kierownik

                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                        Elżbieta Bieniek

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 2268
  Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Szpitalna 13

  Informacja o wynikach naboru

  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

  ul. Szpitalna 13  stanowisko: księgowego

  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie  Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

  na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:   

  Barbara Martyna

  zamieszkała – Osiek Grodkowski   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Oraz posiada wiedzę konieczną do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku  księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Grodkowie

                                                                                                 Kierownik

                                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                             Elżbieta Bieniek  Grodków, dnia 23 marzec 2017r

  Liczba odsłon: 956
  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:09:37
  • Licznik odwiedzin: 652208