Poniedziałek, 21 maj 2018 
Imieniny:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

z dnia 02. 11 .2016r

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

ogłasza nabór na stanowisko :

 

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

referenta,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. wykształcenie średnie lub wyższe,

6. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz

Kodeksu postępowania administracyjnego,

7. podstawowa znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych i

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8. znajomość obsługi systemów informatycznych (Windows, Pakiet MS Office)

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość programu komputerowego

  2. umiejętność organizacji pracy własnej,

  3. umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,

  4. wysoka kultura osobista,

  5. samodzielność, sumienność i obowiązkowość,

  6. odpowiedzialność,

  7. umiejętności interpersonalne, tj: łatwość nawiązywania kontaktu, komunikatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

1. wydawanie zainteresowanym osobom wniosków o przyznanie świadczenia

wychowawczego, oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ,

2. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczenia

wychowawczego, oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ,

3. przygotowanie decyzji pisemnych w sprawach realizacji świadczeń rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,

4. przetwarzanie danych osobowych w oprogramowaniu ,,IZYDA” ,, AMAZIS” ,,NEMEZIS

5. przechowywanie i archiwizacja akt,

 

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. miejsce pracy : Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Grodkowie , Rynek 1

2. Bezpośredni przełożony – kierownik działu.

3. Przełożony wyższego stopnia – Kierownik Ośrodka.

4. Czas pracy- pełny wymiar

5. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty :

1. list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka,

4. kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie wymagane do

wykonywania pracy na określonym stanowisku,

5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym

stanowisku pracy,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej

zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

i obywatelstwie polskim,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko referenta w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ( I piętro pok. Nr 5 ) do dnia 14 listopada 2016r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji, zostaną wysłane pocztą pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres lub mogą być odebrane osobiście przez kandydatów w Ośrodku.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

 

 

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ops.grodkow.pl), stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 ze zm.)

 

 

                                                                                         Kierownik

                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       Elżbieta Bieniek

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 3683
  Informacja o wynikach naboru

  Informacja o wynikach naboru

  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Rynek 1  stanowisko: referenta

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:  Anna Wandycz


  zamieszkała – Starowice Dolne

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Oraz posiada wiedzę konieczną do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku  referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Grodkowie   

                                                                                                                    Kierownik

                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                  Elżbieta Bieniek  Grodków, dnia 21 listopada 2016r   

  Liczba odsłon: 1623
  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:09:37
  • Licznik odwiedzin: 652214