Zamówienia powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Grodków, dn. 8 grudnia 2014r.

K.422.1.2014.UO

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016 –  zmiana treści SIWZ.

 

  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:

 

W części I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców w pkt 17 i 18 zmienia się termin   składania ofert oraz termin otwarcia ofert na następujące:

 

Ofertę należy złożyć Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta), w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia

19 grudnia 2014 roku

do godz.

12:00

 

 

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, sala nr 35

 

  w dniu

19 grudnia 2014 roku

o godz.

12:30

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Informację niniejszą 

zamieszcza się na stronie internetowej

Zamawiającego w dniu 08.12.2014r.

 

Koniec zmiany SIWZ

--------------

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ops.grodkow.pl

 

Grodków: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016
Numer ogłoszenia: 399536 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Rynek 1, 49-200 Grodków, woj. opolskie, tel. 0-77 4154644, faks 4153345.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych nad podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej. Szacunkowa liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ciągu roku - 7 453 Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych w ciągu roku - 10 300 Szacunkowa liczba podopiecznych w ciągu roku - 37 osób, w tym: 16 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 21 osób usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, UWAGA: Wskazane powyżej ilości godzin mają charakter szacunkowy i ich ilość może zmienić się w trakcie trwania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0, 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany: 1) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 2) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) Zmiany osób świadczących usługi opiekuńcze wskazanych w ofercie Wykonawcy w wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy czym zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu kwalifikacji zmienionej kadry w stosunku do kadry zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Powyższe zmiany osób wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zaistniałych okolicznościach, które spowodowały konieczność zmiany osób świadczących usługi opiekuńcze. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość nie wyrażenia zgody na świadczenie usług opiekuńczych przez wskazaną przez Wykonawcę osobę w przypadku, gdy osoba ta nie spełnia warunków określonych w SIWZ, tj. nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.grodkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, ul. Rynek 1, 49-200 Grodków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się

na stronie internetowej

Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

w dniu 05.12.2014r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2014-12-05 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 14:04Aktualizacja dokonana przez: