Rodzina 500 +

 

UWAGA!!!

OKRES 2018/2019
 
Wydawanie i przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz "dobry start 300+"

od 1 sierpnia 2018r.- wnioski papierowe 

od 1 lipca 2018r. - wnioski elektroniczne

Informacja.

W dniach  6,13, 20 i 27  sierpnia 2018r.  (poniedziałki) Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmować będzie interesantów do godziny 17

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2017r.  jest możliwe elektroniczne składanie wniosków,  wraz ze skanami niezbędnych dokumentów.

 Druki dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, ul. Szpitalna 13

 
druki można również pobrac ze strony Ministerstwa
http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałek w godz. od 8.00 -  15.30

 od wtorku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00

Więcej informacji będzie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz pod numerem telefonu:

(077) 417-70-11

Link do strony informacyjnej przygotowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki

http://www.500plusopolskie.pl

 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

e-mail:  kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018r.)

strona internetowa: http://www.opole.uw.gov.pl/

http://www.opole.uw.gov.pl/500-plus-rodzina-500-plus-w-ue )

JAKIE DOKUMENTY - DO WNIOSKU O SWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


Dokumenty do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018:

 

1. W przypadku ubiegania się o Świadczenie Wychowawcze bez kryterium dochodowego (od drugiego dziecka), do wniosku prosimy dołączyć:

- dowód osobisty - celem potwierdzenia tożsamości,

- akty urodzenia dzieci (nieobowiązkowo),

- numer rachunku bankowego.  

 

2. W przypadku ubiegania się o Świadczenie Wychowawcze od pierwszego dziecka (kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne ), do wniosku należy dołączyć:

- dowód osobisty - celem potwierdzenia tożsamości,

- akty urodzenia dzieci (nieobowiązkowo),

- numer konta bankowego,

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od każdego członka rodziny,

!!! - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

     a) formie opłacanego podatku,

     b) wysokości przychodu,

     c) stawce podatku,

     d) wysokości opłaconego podatku

- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, wyrok zasądzający alimenty,

- zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

- dokument potwierdzający wysokość zapłaconych alimentów na rzecz innych osób spoza rodziny,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.


W przypadku zmian w sytuacji dochodowej (utrata) dokumenty potwierdzające:

     1. datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja z PUP, umowa zlecenie lub umowa o dzieło itp.),

     2. wysokość utraconego dochodu (np. Pit 11 lub Pit 40).

W przypadku zmian w sytuacji dochodowej (uzyskanie) dokumenty potwierdzające:

     1. datę uzyskania dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, decyzja z PUP itp.),

     2. wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania.

      - inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia

        wychowawczego(np. ugoda sądowa, umowa dzierżawy, akt zgonu, i inne).


WAŻNE!!!! 

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.”

 

Osoby pobierające obecnie świadczenia NIE powielają dokumentów już złożonych w tutejszym dziale chyba, że zmieniła się sytuacja dochodowa i rodzinna. Składają wypełniony wniosek, okazując dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.

 Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Swiadczenia
administartor BIP
e-mail: swiadczeniar@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-03-14 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 14:31Aktualizacja dokonana przez: