Poniedziałek, 21 maj 2018 
Imieniny:

Zamówienia do 30 000 euro

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2012-09-07 12:48:00
Wyświetl historię zmian »
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

Grodków, dnia 16 czerwca 2016r.

KK.260.1.2016Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

1. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Rynek 1, 49-200 Grodków

tel. 77 4154644, faks 77 4153345 reprezentowany przez Kierownika.

2. Przedmiot zamówienia

Zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie.

Posiłki będą odbierane osobiście w jednorazowych opakowaniach (o właściwościach pozwalających na utrzymanie temperatury posiłku) codziennie (łącznie z dniami wolnymi i świętami).

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Rynek 1, 49-200 Grodków lub telefonicznie pod nr tel. 77 4154644, faks 77 4153345.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownika Ośrodka Pani Elżbieta Bieniek.

4.Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016r.

5.Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Do oferty należy dołączyć:

1.Wypełniony i podpisany druk oferty,

2.Wzór umowy, który należy zaparafować.

6. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Rynek 1, 49-200 Grodków, w pokoju nr 5.

Termin składanie ofert upływa dnia 24 czerwca 2016 roku, do godz. 11.00.

7.Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2016 roku godz 12.00 bez udziału Wykonawców.

2. Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

4. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa zostanie zawarta nie później niż do 29.06.2016 r.

8. Załączniki:

1. Druk oferty – Zał. Nr 1,

2. Wzór umowy – Zał. Nr 2.

 

Zał. Nr 1FORMULARZ OFERTOWY

1.Przedmiot zamówienia: Zakup posiłku w formie drugiego dania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. Posiłki będą odbierane osobiście w jednorazowych opakowaniach (o właściwościach pozwalających na utrzymanie temperatury posiłku) codziennie (łącznie z dniami wolnymi i świętami).2.Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Rynek 1, 49-200 Grodków

3. Niniejszym składamy ofertę na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia........................................................................................................................................

( imię i nazwisko, nazwa/firmy)................................................................................................................................................................

( adres/ siedziba wykonawcy ,tel/fax)4.Oferujemy wykonanie przedmiotu w/w zamówienia zgodnie z warunkami podanymi w

zaproszeniu do składania ofert za cenę w wysokości: 

Netto zł

VAT

Brutto zł

Porcja drugiego dania

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczam że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zmówienia.

5.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r.

6.Warunki płatności: na podstawie faktury VAT z terminem płatności do 14 dni od dnia

otrzymania faktury.

7.Oświadczamy, że:

Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy,

Wykonamy zadanie siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawcówZałącznikami do niniejszej oferty są:1. Zaparafowany wzór umowy

............................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy)

 

 Zał. Nr 2

Umowa na zakup posiłku

Zawarta w dniu ..................................... pomiędzy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

ul. Rynek 1, 49-200 Grodków.

woj. Opolskie

Tel. 077 415 46 44, fax 077 415 33 45

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM"

reprezentowanym przez:

Elżbietę Bieniek- Kierownika Ośrodka

a

.............................................................

.............................................................zwanym dalej ,, WYKONAWCĄ"

reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................................

uprawnionym do wykonywania zadania objętego niniejszą umową o następującej treści

§11. Zgodnie ze złożoną w dniu ........................... oferta Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi: realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, zgodnie z wydanymi decyzjami.

§2

Niniejsza umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

z możliwością miesięcznego wypowiedzenia.

§3

Płatność za wydane posiłki następować będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, wraz z załącznikiem tj. wykazem imiennym korzystających osób za dany miesiąc.

§4

Jeżeli Wykonawca ze swojej winy nie zapewni ciągłości wydawanych posiłków zamawiający zakupi posiłek u innego Wykonawcy, a wynikłymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę (różnica ceny).

§6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

§8

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- oferta z załącznikami                       ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

            ...........................................                                                                  ..........................................ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Za._Nr_1 (19,23 kB)

    załączył(a): Dodatki , administartor BIP dnia: 2016-06-16 11:49 Liczba pobrań: 27

  • Za._Nr_2 (18,69 kB)

    załączył(a): Dodatki , administartor BIP dnia: 2016-06-16 11:49 Liczba pobrań: 15

Liczba odsłon: 9378
Autor: Elżbieta Bieniek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Opublikował: Dodatki
administartor BIP
e-mail: dodatkim@ops.grodkow.pl
Data publikacji: 2016-06-16 11:30:00
Wyświetl historię zmian »
  • Data aktualizacji: 2018-05-18 14:09:37
  • Licznik odwiedzin: 652216