Wtorek, 16 październik 2018 
Imieniny:

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny


W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy,
że wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (pokój nr 10) w dni robocze w godzinach 8-14 (w poniedziałki 8-15:30).

Od stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny wydawana jest w dwóch formach: tradycyjna (papierowa) i elektroniczna.

Rodziny, które otrzymały Karty przed styczniem 2018r. mogą ubiegac się o elektroniczne karty bezpłatnie w terminie do 31 grudnia 2018r. 

Zachęcamy Państwa do składania elektronicznych wniosków za pośrednictwem PIU Emp@tia, szczególnie w przypadku jeśli rodzina stara się o przyznanie elektronicznej karty.

 

Karta przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

 

 druki można pobrać ze strony: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy  dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty tylko w przypadku jeśli tut. organ nie jest w stanie dokumentów pozyskać elektronicznie. W szczególności chodzi o dokumenty:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający  tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Liczba odsłon: 7786
  • Data aktualizacji: 2018-10-08 14:14:08
  • Licznik odwiedzin: 794946