Wtorek, 16 październik 2018 
Imieniny:

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Liczba odsłon: 17034
  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016

  ZMIANA TREŚCI SIWZ

  Grodków, dn. 8 grudnia 2014r.

  K.422.1.2014.UO

   

   

   

  Dot. przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016 –  zmiana treści SIWZ.

   

    

   

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:

   

  W części I SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców w pkt 17 i 18 zmienia się termin   składania ofert oraz termin otwarcia ofert na następujące:

   

  Ofertę należy złożyć Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta), w nieprzekraczalnym terminie:

   

  do dnia

  19 grudnia 2014 roku

  do godz.

  12:00

   

   

  Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, sala nr 35

   

    w dniu

  19 grudnia 2014 roku

  o godz.

  12:30

   

  Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Informację niniejszą 

  zamieszcza się na stronie internetowej

  Zamawiającego w dniu 08.12.2014r.

   

  Koniec zmiany SIWZ

  --------------

   

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

  www.ops.grodkow.pl

   

  Grodków: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016
  Numer ogłoszenia: 399536 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Rynek 1, 49-200 Grodków, woj. opolskie, tel. 0-77 4154644, faks 4153345.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.grodkow.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Grodków w latach 2015-2016.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania obejmuje świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych nad podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej. Szacunkowa liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ciągu roku - 7 453 Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych w ciągu roku - 10 300 Szacunkowa liczba podopiecznych w ciągu roku - 37 osób, w tym: 16 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 21 osób usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, UWAGA: Wskazane powyżej ilości godzin mają charakter szacunkowy i ich ilość może zmienić się w trakcie trwania umowy..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.00-0, 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonują) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych w ilości co najmniej 5.000 godzin w tym co najmniej 1.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi trwającą co najmniej 12 miesięcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami (Specjalistami) w trakcie realizacji zamówienia: 11 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 30 września 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), w tym co najmniej: a) Podstawowe usługi opiekuńcze - Co najmniej 2 pracownikami świadczącymi podstawowe usługi opiekuńcze gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, legitymującymi się wykształceniem co najmniej podstawowym oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu opieki nad chorymi w domu lub kursu opieki nad osobami starszymi, prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. nr 31 poz. 216). b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze - Co najmniej 4 pracownikami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze - posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - co najmniej 5 pracownikami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Co najmniej jedna usługa polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych w ilości co najmniej 5.000 godzin w tym co najmniej 1.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi trwającą co najmniej 12 miesięcy;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 10

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany: 1) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 2) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) Zmiany osób świadczących usługi opiekuńcze wskazanych w ofercie Wykonawcy w wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy czym zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu kwalifikacji zmienionej kadry w stosunku do kadry zaoferowanej w ofercie Wykonawcy. Powyższe zmiany osób wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zaistniałych okolicznościach, które spowodowały konieczność zmiany osób świadczących usługi opiekuńcze. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość nie wyrażenia zgody na świadczenie usług opiekuńczych przez wskazaną przez Wykonawcę osobę w przypadku, gdy osoba ta nie spełnia warunków określonych w SIWZ, tj. nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.grodkow.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, ul. Rynek 1, 49-200 Grodków.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi Klienta).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

   

   

   

   

  Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się

  na stronie internetowej

  Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

  w dniu 05.12.2014r.

   

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  Liczba odsłon: 7600
  • Data aktualizacji: 2018-10-08 14:14:08
  • Licznik odwiedzin: 794915