Rodzina 500 +

UWAGA!!!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tj. 500+

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

 • elektronicznie od 1 lutego 2021r.,
 • w formie papierowej od 1 kwietnia 2021r.

Więcej informacji będzie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz pod numerem telefonu:

(077) 417-70-11

Link do strony informacyjnej przygotowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki

http://www.500plusopolskie.pl

 

 

Liczba odsłon: 8794

Informacje o 500+

Dokumenty do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze

W związku z  nowelizacją ustawy dotyczącej świadczenia 500 plus od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które są do pobrania w tut, Ośrodku.

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmianę miejsca zamieszkania,
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje,
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej,
 • wyjazd członka rodziny/rodzica dziecka poza granice Polski,
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę. W przypadku nie posiadania adresu poczty elektronicznej brak możliwości przesłania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczeń. Informację o przyznaniu świadczeń będzie można odebrać w tut. Ośrodku.

 

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021r.

 

Druki papierowe dostępne będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie, ul. Szpitalna 13

od 1 kwietnia 2021r. 

 

 

 

Liczba odsłon: 1533
Strona z