Regulaminy, zarządzenia

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODKOWIE
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1
 • Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz zadania i tryb pracy Ośrodka.
§ 2

Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie opracowano i przyjęto na podstawie:

 1. ustawy z 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 98, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
 3. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 5. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
 6. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
§ 3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Ośrodku i zakładzie pracy – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej,

2)      Kierowniku Ośrodka- rozumie się przez to Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

3)      Dziale- rozumie się przez to wymienioną w Regulaminie Ośrodka jednostkę organizacyjną, dla której ustalono inną nazwę,

4)      Statucie- rozumie się przez to Statut Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik przy pomocy Zastępcy i Głównego Księgowego
 2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 3. W razie nieobecności Kierownika funkcję wymienioną w ustępie 2 i 3 spełnia Zastępca Kierownika.
 
Rozdział II

Podział zadań i kompetencji pomiędzy Kierownictwo Ośrodka

§ 5

1. Kierownik- wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz innych przepisów określających status Kierownika.

Kompetencje i zadania Kierownika:

 1. jest kierownikiem Ośrodka w rozumieniu kodeksu pracy zarządza i organizuje jego prace,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka,
 3. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Ośrodka,
 4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych,
 5. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 6. Zastępcy Kierownika
 7. Głównego Księgowego
 8. Działu Swiadczeń
 9. Radcy Prawnego
 10. Działu Pomocy Środowiskowej
 11. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Działów i stanowisk pracy jak w Rozdziale IV- Struktura organizacyjna i status pracownika
 12. w innych sprawach, jeżeli jest to przewidziane przepisami lub osobistym zastrzeżeniem Kierownika
§ 6

2. Zastępca Kierownika

 • Do zadań i kompetencji Zastępcy Kierownika należy:
 1. wykonywania zadań powierzonych przez Kierownika,
 2. wykonywanie czynności Kierownika Ośrodka w razie nieobecności Kierownika lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
§ 7

3. Główny Księgowy

Zadania i kompetencje Głównego Księgowego:

 1. opracowuje projekt budżetu
 2. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Kierownika o jego realizacji
 3. czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej
 4. sprawuje nadzór nad Sekcją Budżetowo- Finansową
 5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych
 6. czuwa nad prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu Ośrodka oraz nad zachowaniem dyscypliny budżetowej,
 7. sporządza bilanse i okresowe informacje o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 8. współdziała z Urzędem Skarbowym
 9. realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin o podatkach i opłacie skarbowej,
 10. wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 174 z późniejszymi zmianami
 
§ 8

Szczegółowe zadania Zastępcy Kierownika, Głównego Księgowego określa Kierownik w ich zakresach czynności.

 
Rozdział III

Cel, zadania i środki działania.

§ 9

1. Celem działania Ośrodka jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zapobieganie powstawaniu oraz umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Ośrodek realizuje poprzez:

1)      rozpoznanie potrzeb Miasta i Gminy w zakresie pomocy społecznej,

2)      planowanie i bilansowanie rozpoznanych potrzeb,

3)      kompensację rozpoznanych potrzeb poprzez:

a)      przyznanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawami,

b)      pracę socjalną rozumianą działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

c)      tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy społecznej. 

§ 10
 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej realizując:

a)      zadania własne Gminy,

b)      zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym,

c)      zadania zlecone Gminie,

d)     zadania powierzone Gminie.

 1. Do zadań własnych należą:

1)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2)    przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3)    inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

4)    współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach, poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należą:

 1. sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
 2. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych,
 4. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 5. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków, na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów i powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 7. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 8. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 9. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
 10. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 11. dożywianie dzieci,
 12. praca socjalna,
 13. kierowanie do domu pomocy społecznej o ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 14. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę należy:

1)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2)    przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

3)    opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

4)    przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

5)    organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 11

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodek stosuje następujące środki:

1)      rozwija niekonwencjonalne formy pomocy społecznej w celu zapobiegania powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin,

2)      podejmuje działania mające na celu poprawę trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin,

3)      współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

 
Rozdział IV

Struktura organizacyjna i status pracownika

§ 12

Ośrodkiem Pomocy Społecznej zarządza i kieruje jego działalnością Kierownik.

Zadania realizowane są przez:

1. Dział pomocy środowiskowej       7 ¼ etatów    

Stanowiska:

1)      pracownicy socjalni – 7 etatów

2)      konsultanci – ¼ etatu

2. Dział świadczeń                             6 etatów                    

Stanowiska:

1)      starszy specjalista ds. świadczeń pomocy społecznej- 1 etat

2)      specjalista wykonujący świadczenia pomocy społecznej – 1 etat

3)      pracownicy- referenci ds. świadczeń rodzinnych- 4 etaty

3. Sekcja księgowo- budżetowa        2 etaty

Stanowiska:

1)      Główny księgowy – 1 etat

2)      Księgowa – 1 etat

4. Stanowiska samodzielne

1)      Z-ca Kierownika- inspektor ds. dodatków mieszkaniowych – 1 etat

2)      Radca prawny –   ¼ etatu  

3)      Administrator zasobów kadrowych oraz kasy – 1 etat

4)      Pracownik obsługi- sprzątaczka i doręczyciel- 1 etat

§ 13

Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych

1. Zadania Działu Pomocy Środowiskowej.

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni i konsultanci pracujący w terenie. Nadrzędnym celem w działaniach podejmowanych przez pracowników tego Działu jest wspomaganie osób i rodzin w umacnianiu lub uzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym. Aby realizować ten cel pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej podejmują następujące zadania:

1)      rozpoznawanie i ustalanie potrzeb socjalno- opiekuńczych rejonu,

2)      planowanie potrzeb społecznych oraz opracowywanie projektu pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy,

3)      udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

4)      wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, czyli udzielania świadczeń pomocy społecznej, zwłaszcza pracy socjalnej, w takim zakresie i w taki sposób, by doprowadziło to w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

5)      współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

6)      organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

7)      zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

8)      prowadzenie pracy socjalnej nakierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia biorąc pod uwagę możliwości, własne środki i uprawnienia klientów,

9)      przedkładanie kierownikowi dokumentacji osób zakwalifikowanych do korzystania z określonych świadczeń pomocy społecznej z konkretnym wnioskiem, celem podjęcia odpowiedniej decyzji,

współdziała na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

prowadzenie dokumentacji obowiązującej w pracy pracownika socjalnego zgodnie z zaleceniami kierownika

wprowadzanie danych do programu komputerowego

 
§ 14

W zakresie obowiązków pracownik socjalny:

1)      kieruje się zasadami etyki zawodowej,

2)      kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

3)      przeciwdziała praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

4)      ma obowiązek udzielać osobom, którym służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

5)      jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

6)      jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 
§ 15

Uprawnienia pracownika socjalnego

1)      pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach,

2)      pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,

3)      pracownikowi socjalnemu do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych), jeżeli pracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych,

4)      pracownikowi socjalnemu wykonującemu pracę w terenie przysługuje odzież robocza lub ekwiwalent.

 
§ 16

2. Zadania Działu Świadczeń

Pracownicy Sekcji Świadczeń na podstawie otrzymanych od pracowników socjalnych dokumentów z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie pomocy zobowiązani są do:

1)      prowadzenia ewidencji klientów wraz z pełną informacją dotyczącą ich sytuacji życiowej oraz przyznanych formach pomocy poprzez archiwizowanie danych w komputerze,

2)      przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej,

3)      sporządzanie list wypłat zasiłków,

4)      wydruk, ewidencjonowanie i wydawanie bonów życiowych,

5)      wydruk i wydawanie bonów żywnościowych,

6)      wydawanie i przyjmowanie wniosków na dodatki mieszkaniowe,

7)      wydawanie decyzji administracyjnych na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych,

8)      przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,

 

9)      przygotowywanie przelewów na rzecz zarządców budynków mieszkalnych,

wydawanie i przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne ,

przygotowywanie i wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych,

analiza wydatkowanych środków finansowych na różne formy pomocy społecznej,

sprawozdawczość w zakresie przyznawanej pomocy społecznej,

sprawozdawczość w zakresie dodatków mieszkaniowych,

sprawozdawczość w zakresie świadczeń rodzinnych.

 
§ 17

3. Sekcja księgowo- budżetowa

Sekcja księgowo- budżetowa zajmuje się prowadzeniem rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na:

1)         zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów,

2)         bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

3)         prowadzeniu gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami,

4)         analizie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka,

 

5)         dokonywaniu kontroli wewnętrznych,

6)         opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości m in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

§ 18

Podległa księgowości jest kasa Ośrodka, która zajmuje się:

1)      dokonywaniem wszelkiego rodzaju wypłat na podstawie sporządzonych i zatwierdzonych dowodów kasowych- rachunków, list płatniczych,

2)      sporządzaniem raportów kasowych,

3)      zabezpieczeniem gotówki i innych walorów,

4)      pobieraniem i odprowadzaniem gotówki do banku

Z uwagi na dużą ilość wypłacanych świadczeń, każdy rodzaj świadczeń musi być dokonywany w innym terminie (dniu).

 
§ 19

Stanowiska samodzielne

Pracownik prowadzący kasę zajmuje się również sprawami pracowniczymi (kadrowymi) m in. :

1)      administrowanie etatami i funduszem płac

2)      załatwianiem spraw pracowników, wynikającymi z przepisów o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, urlopy wypoczynkowe i inne, zaświadczenia, legitymacja służbowe i ubezpieczeniowe),

3)      sprawozdawczość w zakresie zatrudnienia w Ośrodku.

 
§ 20

5. Radca prawny- obsługa prawna Ośrodka obejmuje w szczególności:

1)        opracowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych pism urzędowych wymagających znajomości przepisów prawnych,

2)        udzielanie porad i informacji prawnych pracownikom Ośrodka związanych z realizacją jego zadań,

3)        informowanie pracowników Ośrodka o zadaniach, jakie wynikają z aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,

4)        udzielanie na piśmie opinii prawnych w konkretnych sprawach związanych z działalnością prowadzoną przez Ośrodek,

 

5)        reprezentowanie Ośrodka przed Sądami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

6)        redagowanie umów zawieranych przez Ośrodek z instytucjami i innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi,

7)        udzielanie pomocy pracownikom Ośrodka w prowadzeniu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

 
Rozdział V

Zasady, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw klientów

 
§ 21

1.      Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych przez KPA, przepisach szczególnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 
 

2.      Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw indywidualnych klientów kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3.      Odpowiedzialność za terminowość i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponoszą kierownicy poszczególnych działów Ośrodka oraz pracownicy zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

4.      Kontrolę i koordynację działań działów Ośrodka w zakresie załatwiania indywidualnych spraw klientów sprawuje kierownik Ośrodka.

 
§ 22

1.      Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez klientów określa KPA, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególnych dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw i wniosków klientów.

2.      Sprawy wniesione przez klientów do Ośrodka są ewidencjonowane w spisie i rejestrze spraw.

3.      Komórka do spraw osobowych prowadzi centralny rejestr skarg- segregator oraz wniosków indywidualnych wpływających pocztą lub bezpośrednio od klienta do kancelarii.

 
§ 23

1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

-          udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienie treści obowiązujących przepisów,

-          rozstrzyganie sprawy w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych wypadkach do określania terminu załatwiania sprawy,

-          informowanie zainteresowanych o stanie załatwiania sprawy w wypadkach zaistnienia takiej okoliczności,

-          informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

2. Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, ustnej i telefonicznej lub telegraficznej.

 
 
 
 
§ 24

1.      Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych dniach tygodnia i określonych godzinach.

2.      Pracownicy pierwszego kontaktu przyjmują interesantów w dniach:

-          poniedziałki w godzinach od 7.30 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.30

-          od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00

-          praca w terenie odbywa się w godzinach od 10.00 do 14.00

3. Z przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków sporządza się protokoły.

 
Rozdział VI
Zasady podpisywania pism i decyzji
 
§ 25

Kierownik Ośrodka osobiście podpisuje:

1.      z upoważnienia Burmistrza- decyzje administracyjne

2.      zarządzenia

3.      odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników poszczególnych działów

 
§ 26

1. Z-ca Kierownika Ośrodka w ramach udzielonego upoważnienia przez Kierownika Ośrodka:

 1. pisma wychodzące z Ośrodka w wypadku nieobecności Kierownika Ośrodka
 
 
 1. podania Kierowników w sprawie urlopów wszystkich działów w wypadku nieobecności Kierownika Ośrodka
 2. z upoważnienia Kierownika Ośrodka sprawozdania dotyczące pracy Ośrodka w wypadku nieobecności Kierownika Ośrodka

2. Z-ca Kierownika Ośrodka podpisuje decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza.

 
§ 27

Kierownicy poszczególnych działów opiniują i podpisują:

 1. podania pracowników poszczególnych działów w sprawach urlopów
 2. sprawozdania bieżące w sprawie pracy działu
 
 
 
§ 28

Kierownik Ośrodka może upoważnić Kierowników Działów i z-cę Kierownika, pracowników samodzielnych stanowisk do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności pozostałych pracowników w wyjątkiem spraw zastrzeżonych do jego osobistej akceptacji, za wyjątkiem decyzji administracyjnych.

 
 
Rozdział VII
Tryb pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
 
§ 29

Określenie czasu pracy

Czas pracy pracowników Ośrodka ustala się następująco:

-          w poniedziałki w godz. 7.30 – 15.30

-          od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika właściwego Działu może ustalić pracownikom inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Nie może to jednak naruszać spraw przyjmowania interesantów oraz ustalania wymiaru czasu pracy.

 
§ 30

Obsługa interesantów

 1. Interesanci przyjmowani są przez pracowników pierwszego kontaktu codziennie w godzinach od 8.00 do 10.00,
 2. Pracownicy winni obsługiwać interesantów bez niepotrzebnej zwłoki, uprzejmie i szybko udzielać im wyczerpującej informacji i załatwiać sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny.
 3. Posłów na Sejm RP, Senatorów, radnych, przedstawicieli organizacji społecznych należy przyjmować w pierwszej kolejności,
 4. Informacje udzielane są interesantom ustnie, jeżeli jednak interes klienta tego wymaga dopuszcza się udzielania informacji na piśmie na prośbę klienta,
 5. Informacji można udzielać telefonicznie, jeżeli jednak jej treść dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej przez Ośrodek, ale wyłącznie w wypadku, gdy nie ma wątpliwości, że interesant jest stroną lub pełnomocnikiem,
 6. Organizacja zebrań, narad i spotkań w Ośrodku z udziałem pracowników nie może utrudniać normalnego teko przyjmowania interesantów.
 
§ 31
Obowiązki pracownika i zakładu pracy
 1. Miejscem pracy pracowników Ośrodka jest lokal Działu, w którym pracownik jest zatrudniony
 2. Pracownik zobowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw i wszelki powierzony mu sprzęt.
 3. Wynoszenie wszelkiego sprzętu poza teren Ośrodka wymaga każdorazowo zgody bezpośredniego przełożonego- nie dotyczy to- kserokopiarki, komputera, maszyn do pisania.
 4. Klucze zapasowe do lokali biurowych przechowywane są u administratora w komórce samodzielnego stanowiska ds. osobowych. W czasie opuszczania lokali biurowych przez wszystkich pracowników w czasie pracy, lokal powinien być zamknięty.

Za klucze do poszczególnych lokali- działów- odpowiadają pracownicy działów.

 1. Pracownik opuszczający lokal jako ostatni, powinien sprawdzić, czy okna lokalu są zamknięte, zakręcić kran umywalki, powyłączać odbiorniki energii, radia, ewentualnie zdać klucze osobie odpowiedzialnej za sprzątanie.
 2. W godzinach przyjęć interesantów przestrzegać należy zasady, aby w każdym dziale obecny był pracownik będący w stanie obsłużyć bez niepotrzebnej zwłoki zgłaszające się osoby.
 3. Pracownicy mogą korzystać w czasie pracy z przerwy na posiłek, warunkiem korzystania z przerwy jest to, aby nie zakłócała ona normalnego trybu przyjmowania klientów (czas przerwy 15 min.).
 4. Palenie tytoniu w pomieszczeniach biurowych jest surowo wzbronione.
 5. Zabronione jest wnoszenie przez pracowników na teren Ośrodka oraz spożywanie alkoholu, oraz przebywanie w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym. Zakaz ten dotyczy także pracowników pracujących w terenie, czy przebywających na delegacjach służbowych.
 6. Kierownik działu ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy w wypadku podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W/w fakt jest równoznaczny z nieobecnością w pracy bez usprawiedliwienia. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.
 7. Po godzinach pracy mogą przebywać pracownicy po uzyskaniu zgody Kierownika Ośrodka lub osoby go zastępującej.
 
 
 1. Obecność w lokalu biurowym po godzinach pracy podlega zarejestrowaniu w rejestrze znajdującym się u administratora w komórce do spraw osobowych.
 2. Kierownicy działów odpowiadają przez Kierownictwem Ośrodka za realizację swoich zadań, a Kierownik Ośrodka przed Burmistrzem.
 3. Kierownicy działów zobowiązani są zapewnić pracownikom właściwe warunki do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz ustalić im szczegółowy zakres obowiązków uprawnień i odpowiedzialności.
 4. Wynagrodzenie za pracę wypłacone jest pracownikom w dniu 28 każdego miesiąca. Jeżeli w dniu tym przypada dzień wolny, wynagrodzenie wypłacone jest w dniu poprzedzającym.
 5. Ośrodek zaopatruje pracowników w mydło, ręczniki wg. obowiązujących norm.
 6. Wypłata ekwiwalentu mundurowego dla pracowników terenowych następuje w miesiącu grudniu danego roku.
 7. Kobiety opiekujące się dziećmi do lat 8 nie można zatrudniać poza normalnymi godzinami pracy bez ich wyraźnej zgody.
 8. Kobiety opiekujące się dzieckiem do 1 roku życia nie można bez jej wyraźnej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 9. Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze.
 10. Pracodawca może ustalić stanowiska na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z punktem 21, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.
§ 32
Dyscyplina pracy
 1. Pracownicy przystępujący do pracy potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności prowadzonej przez komórkę ds. osobowych.
 2. Pracownicy opuszczający zakład pracy w celach służbowych lub prywatnych są obowiązani odnotować fakt wyjścia i czas swojej nieobecności w książce wyjść prywatnych i służbowych, prowadzonej przez komórkę ds. osobowych.
 3. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik zobowiązany jest uprzedzić swojego bezpośredniego przełożonego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień nieobecności w pracy.
 4. W razie nie stawienia się do pracy z przyczyn innych niż określone w pkt.3, pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego na piśmie, telefonicznie lub telegraficznie, względnie osobiście lub przez inną osobę pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak jak w dniu następnym.
 5. Niedotrzymanie terminów określonych w pkt. 4 jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynach nieobecności.
 6. Pracownicy Ośrodka udający się w celach służbowych lub prywatnych poza teren Ośrodka winni uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego i dokonać wpisu do rejestru spraw służbowych lub prywatnych.
 7. Pracownicy opuszczający Ośrodek na podstawie wezwania z Sądu, Prokuratury, Policji lub innego organu zgłaszają jedynie fakt wyjścia swemu bezpośredniemu przełożonemu.
 
 
 
§ 33
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień
 1. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając zakładowi pracy niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie bezpośredniego przełożonego także odpowiednie dowody.
 2. W razie nieobecności spowodowanej:

a)      niezdolność do pracy na skutek choroby pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej

b)      leczeniem uzdrowiskowym, jeżeli jego okres uznany został zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy

c)      choroba członka rodziny pracownika, wymaga sprawowania przez pracownika osobistej opieki

d)     pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność dostarczając zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

 1. W razie spóźnienia do pracy pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego i usprawiedliwić spóźnienie.
 
 
§ 34
 1. Pracownik może być zwolniony z całości lub części dnia pracy w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
 2. Za czas tych zwolnień pracownikowi przysługuje wynagrodzenie o ile odpracował czas zwolnienia.
 3. Pracownikowi przysługuje zwolnienie okolicznościowe z prawem do wynagrodzenia w razie:

1) ślubu pracownika                                      2 dni

2) urodzenia się dziecka pracownika             2 dni

3) zgonu i pogrzebu współmałżonka,
    dziecka, ojca lub matki                              2 dni
4) zgonu rodzeństwa, teściów, babci lub

    dziadka, lub innej osoby pozostającej

    na utrzymaniu pracownika                        1 dzień
 
§ 35
Urlopy
 1. Plan urlopów opracowany jest na okres roku kalendarzowego na podstawie propozycji zgłaszanych przez poszczególnych pracowników.
 2. Kolizja terminów urlopów poszczególnych pracowników rozstrzyga Kierownik Ośrodka przy udziale kierownika właściwego Działu.
 
§ 36
Nagrody i wyróżnienia
 1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenia jej wydajności oraz jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Ośrodka, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 2. Mogą być stosowane następujące nagrody i wyróżnienia:

a)      nagroda pieniężna

b)      pochwała pisemna

c)      pochwała publiczna

d)     dyplom uznania

e)      inne wyróżnienia

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kierownik Ośrodka.
 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
 
§ 37
Kara za naruszenie dyscypliny pracy
 1. Za nieprzestrzeganie przez pracowników Ośrodka ustalonego porządku i dyscypliny pracy regulaminu pracy i przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowym stosuje się:

a)      karę upomnienia

b)      karę nagany

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracowników Ośrodka przepisów BHP oraz p/ pożarowych, opuszczania miejsca pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w czasie pracy- stosuje się karę pieniężną.
 
Rozdział VIII
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
 
§ 38
 1. Celem działalności kontroli Ośrodka jest:

a)      badanie stanu i prawidłowości i efektywności działania kontrolnych jednostek- działów w zakresie realizacji zadań wynikających z planu pracy, wykrywaniu nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności, marnotrawstwa mienia społecznego

b)      badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa

c)      badanie ogólnej sprawności w zakresie planowania i organizacji pracy poszczególnych działów

d)     ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, wskazanie środków uniemożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień

e)      zapewnienie Kierownikowi Ośrodka pełnej i obiektywnej informacji niezbędnej dla sprawowania funkcji nadzorczej.

 1. Kontrolę sekcji wykonuje Kierownik lub na jego wniosek jednostka nadrzędna
 2. System kontroli obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną
 3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o plan kontroli stanowiący załącznik do planu pracy Ośrodka.
 
§ 39
 1. Kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną danego działu prowadzą kierownicy działów.
 2. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:

-          kontroli wstępnej dokumentów powodujących powstanie zobowiązań

-          kontroli bieżącej- badanie czynności i operacji w toku wykonywania oraz stanu rzeczy i pieniężnych zobowiązań majątkowych i ich zabezpieczenia

-          kontroli następnej- badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane

 1. Kontrolę zewnętrzną prowadzą kierownicy działów.

-          dotyczy wyjść pracowników socjalnych w teren i ich zgodności z rejestrem wyjść

-          dotyczy pracy opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu

-          dotyczy celowości wyjść poszczególnych pracowników w sprawach służbowych.

 1. Nadzór nad kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną kierowników i pracowników sprawuje Kierownik Ośrodka.
 2. Przeprowadzający kontrolę zewnętrzną powinni dokonać odpowiednich wpisów w książkach kontroli.
 3. Wnioski personalne w stosunku do winnych stwierdzonych nieprawidłowości kierują kierownicy działów do kierownika Ośrodka.
 
Rozdział IX
Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej  
 
§ 40

1.      Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej poprzez odpowiednie zabezpieczenie dokumentów oraz pieczątek i pieczęci urzędowych.

2. Sprawy objęte tajemnicą państwową i służbową nie mogą być przedmiotem rozmów w stosunkach pozasłużbowych, bądź w obecności osób trzecich.

 
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 41

Traci moc Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie z dnia 30 czerwca 2004r.

Strona z