Statut

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XLVI/ 357 /2014

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 24 września 2014r.

 

STATUT

Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. uchwały Nr XII/52/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie,

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz.182 z późn.zm.),

 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. ,poz. 1456 z późn.zm. ),

 4. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U .z 2012r.poz.1228 z późn.zm),

 5. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustanowieniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014r.poz.567 z , późn.zm.),

 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.),

 7. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn.zm.),

 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn.zm.),

 9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.Nr 231,poz.1375 ze późn.zm.),

 10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z Nr 180, poz.1493 ze późn.zm.),

 11. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn.zm.),

 12. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r.poz. 135 z późn.zm.),

 13. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.),

 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

 15. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1442 z późn.zm.),

 16. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r.poz. 330 z późn.zm.),

 17. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2013r.poz. 1015 z późn.zm.),

 18. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 19. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),

 20. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.966 z późn.zm. ),

 21. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2012r.poz.1059 z póżn.zm.),

 22. innych, właściwych aktów prawnych,

 23. niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Ośrodek działa na terenie Miasta i Gminy Grodków, a jego siedzibą jest Grodków.

 2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Grodkowa, zwany dalej „Burmistrzem”.

 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 1, 49-200 Grodków.

 

II. Cel, zadania i środki działania.

§ 3

  1. Celem działania Ośrodka jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zapobieganie powstawaniu oraz umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia, a także podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

  2. Cele, o których mowa w ust. 1, Ośrodek realizuje poprzez zadania:

    1. rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w Gminie Grodków

    2. planowanie i bilansowanie rozeznanych potrzeb

    3. przyznanie i wypłacanie przewidywanych ustawami świadczeń,

    4. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

    5. tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy społecznej,

    6. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

    7. organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,

    8. podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup społecznych ( młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni ),

    9. realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie przewidzianym do realizacji przez gminy ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

    10. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

    11. nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy gminnego zespołu interdyscyplinarnego,

    12. realizacja programów rządowych dotyczących wspierania rodziny i inne,

    13. realizacja „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grodków „ w zakresie zadań pomocy społecznej.

§ 4

 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej realizując:

  1. zadania własne Gminy,

  2. zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym,

  3. zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej,

 2. Zakres zadań Ośrodka wymieniony w ust. 1 określają odpowiednie ustawy,

 3. Ośrodek wykonuje także inne zadania z zakresu administracji publicznej należące do gminy przekazane mu w drodze upoważnienia Rady Miejskiej w Grodkowie, zwanej dalej „Radą” lub Burmistrza., wydanego na podstawie ustaw szczególnych.

 

§ 5

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodek stosuje następujące środki:

 1. rozwija niekonwencjonalne formy pomocy społecznej w celu zapobiegania powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin,

 2. podejmuje działania mające na celu poprawę trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin,

 3. współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

III. Zarządzanie Ośrodkiem i jego organizacją.

§ 6

  1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który zarządza i kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jego zadań.

  2. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowanie i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

  3. Upoważnienie, o którym mowa w ust 2 może być także udzielone innej osobie będącej pracownikiem Ośrodka na wniosek Kierownika Ośrodka,

  4. Na podstawie wydanego w trybie art. 39 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważnienia Rady Miejskiej Kierownik lub jego zastępca mogą prowadzić postępowanie i wydawać decyzję administracyjne w innych sprawach nie określonych w ust. 2 i 3 należących do właściwości gminy.

  5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Grodkowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

  6. W Ośrodku tworzy się stanowisko zastępcy Kierownika Ośrodka. Szczegółowe prawa i obowiązki zastępcy kierownika ośrodka określa Regulamin Organizacyjny.

 

§ 7

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.

 2. Pracowników określonych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Kierownik.

 

§ 8

 1. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do posiadanych stanowisk kwalifikacje.

 2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 1. Organizację wewnętrzną, a w tym szczegółową organizację określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika,

 2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka mogą być tworzone nowe komórki organizacyjne lub też łączone albo likwidowane już istniejące.

 

§ 1

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. Działalność Ośrodka jest finansowana poprzez:

  1. dotacje z budżetu państwa,

  2. dotacje z budżetu gminy.

 

§ 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie.

 2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

 

IV. Postanowienia końcowe.

§ 13

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Statut należało opracować nowy ponieważ aktualnie obowiązujący nadany w 2004 roku nie zawiera wszystkich zadań obecnie obowiązujących.

 UCHWAŁA  NR XVIII/150/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.  oraz UCHWAŁA NR XXXIII/315/17  z dnia 29 listopada 2017r. RADY MIEJSKIEJ dotyczące zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie do pobrania w załączonym pliku .

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odsłon: 9261
Strona z