Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Images 1 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA- PODPROGRAM 2018

Gmina Grodków ponownie przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO ) – Podprogram 2018 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2018 będzie realizowany DO CZERWCA 2019

Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie przekazywał żywność osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

  • migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym ( w tym społecznościom marginalizowanym)

  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy.

które spełniają następujące kryteria:

  • osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą przystąpić do programu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie w celu przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody, które są niezbędne do wydania skierowania.Termin weryfikacji zgłoszeń osób/rodzin do pomocy z PO PŻ trwa od 14 stycznia 2019r. do dnia 29 stycznia 2019r.TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ, TABLICY OGŁOSZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W PUNKCIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI GRODKÓW, UL. OTMUCHOWSKA 9 .

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie

Strona z