Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

 Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

Z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

 

 Czym jest „dopłata do czynszu”?

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy.

 

 Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:

 1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
 2. wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
 3. wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

 

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
 3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

 

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

 

O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy.

W przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną. W takim wypadku wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, zgodnie z art. 15zzzie ust. 1 ww. ustawy, musi być złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

KOMUNIKAT:

   Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
   Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie  w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później  niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona  do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
   Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę
   W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
   Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Wydatki będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) (tekst jednolity Dz. u. z 2020r. poz. 1842 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz. 11)

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

 • Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
 • Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2189,04,-zł ( od 1 marca 2021r) i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1563,60,-zł (od 1 marca 2021r).
 • Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).
 • Przy obliczaniu dochodu nie wlicza się również dodatku pielęgnacyjnego, biorąc pod uwagę uchwałę Sądu. W uchwale z dnia 10.12.2009r sygn.akt : I OPS 8/09 NSA w Warszawie wskazał, że zasiłki i dodatki pielęgnacyjne, spełniając identyczne funkcje, nie powinny być wliczane do dochodu obliczonego na potrzeby uzyskania dodatku mieszkaniowego. Z punktu widzenia tego dochodu "zasiłek pielęgnacyjny" i "dodatek pielęgnacyjny" trzeba traktować jako określenia, które mieszczą się w pojęciu "zasiłki pielęgnacyjne", o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 • Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:
  1 osoby – 35 m2 (+ 30% tj. 45,50 m2)
  2 osób – 40 m2 (+ 30% tj. 52 m2)
  3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
  4 osób – 55 m2 (+ 30% tj. 71,50 m2)
  5 osób – 65 m2 (+ 30% tj. 84,50 m2)
  6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
  a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.
 • Normatywna powierzchnia powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami). Dla osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniami, o których mowa w ww. ustawie o rehabilitacji, wydanymi przed 23.11.2004 r., konieczność zamieszkania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

  Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości.

  Rodzaje wydatków mieszkaniowych stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych.

  Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu od miesiąca następnego po złożeniu wniosku.

  Podstawowe informacje:

  • We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o wysokości dochodów należy ujmować wszystkie osoby stale zamieszkujące w danym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
  • Osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą stale zamieszkiwać i gospodarować w lokalu, na który ubiegają się o przyznanie dodatku.
  • Druki wniosków o: przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracji o dochodach, można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie przy ul. Szpitalnej 13 w pokoju nr. 9 lub na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.grodkow.pl
  • Formularze te wypełnia wnioskodawca, potwierdza u zarządcy, dołącza aneks czynszowy (z miesiąca w którym składa się wniosek) i składa te dokumenty w tut. Ośrodku w pok. nr 9.
   • Osoby, których lokale nie posiadają centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu, do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, muszą dołączyć rachunek z energii elektrycznej, za ostatni okres rozliczeniowy (§3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych). Osoby, które posiadają umowy kompleksowe dołączają tylko jeden rachunek, osoby, które posiadają dwie odrębne umowy, jedną na sprzedaż, jedną na dystrybucję, przedkładają dwa rachunki.
   • Wywiad środowiskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Podczas wywiadu pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa oraz przedstawienia innych niezbędnych dokumentów. Decyzja o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego należy do uprawnień organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.
   • Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
   • Odmowa przyznania dodatku może też nastąpić, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, np. samochód (zakup, pokrywanie kosztów utrzymania samochodu do tego o znacznej wartości może stanowić o rażącej dysproporcji przy deklarowanej trudnej sytuacji finansowej nie pozwalającej we własnym zakresie regulować opłat za zajmowany lokal, mieszkania własnościowe, lokaty, obligacje itp.
   • Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje również gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
   • Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu od miesiąca następnego po złożeniu wniosku.
   • W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
   • Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucji podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Formularz wniosku dostępny jest w zakładce  wnioski i pliki do pobrania

Strona z