Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która uznaje, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne maja obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany przez Burmistrza Grodkowa w dniu 16 kwietnia 2012r.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • Policji;

 • oświaty;

 • ochrony zdrowia;

 • organizacji pozarządowych;

 • kuratorzy sądowi.

   

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z rożnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy.

Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1245, w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta” (NK) wszczęcie procedury może nastąpić poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Karty „ A „ którą może sporządzić przedstawiciel wymienionych wyżej instytucji.

„Niebieska Karta” - to rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Celem Zespołu jest stworzenie jednolitego, silnego frontu oddziałującego zarówno na osobę doznającą, jak i osobę stosującą przemoc oraz spójnego przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.

 

INFORMACJA

 

 1. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie Rynek 1 ( pok.. nr 7 na I piętrze) tel. 77 4154644 wew. 15

 2. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla młodzieży – budynek użyteczności publicznej w Grodkowie przy ul. Elsnera 15 ( Przedszkole Publiczne nr 2 ) czynny w: - środy w godz. od 14:00 do 16:00 ( oprócz wakacji ).

 3. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową - budynek użyteczności publicznej w Grodkowie przy ul. Elsnera 15 ( Przedszkole Publiczne nr 2 ) czynny we: - wtorki w godz. od 15:00 do 17:00.

 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 ( pok. nr 32 na I piętrze ), tel. 77/4040349.

   

 5. Centrum Psychologii zdrowia DORMED – Poradnia Terapii Uzależnień z siedzibą w Grodkowie przy ul. Słowackiego 5 czynna w: - poniedziałki 8:00 – 20:00 (17:00-20:00 – grupa I krok), - środy – 8:00 – 20:00 (17:00 – 20:00 – grupa I krok), - czwartki – 8:00 – 6:00, - piątki- 12:00 – 20:00, telefon w godzinach otwarcia poradni 664 921 615

   

 6. Mitingi „AA” - spotkania Anonimowych Alkoholików – budynek użyteczności publicznej w Grodkowie przy ul. Elsnera 15 ( Przedszkole Publiczne nr 2 ) w każdą niedzielę od godz. 15:00

 

 

Strona z